Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε Δικηγόρο κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (άρθρο 72 Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για αγωγή καταβολής διαφορών από σύμβαση έμμισθης εντολής του Δ.Μ., η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας σε τακτική συνεδρίαση αυτού, τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, με την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-αμοιβών.

Αριθμός Απόφασης:

486

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: