Απόφαση Ο.Ε. επί της από 11.02.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 4/2022) αγωγή των 1. Χ.Α. και 2. Α. Φ. κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Δήμος Λευκάδας», ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: