Απόφαση Ο.Ε. επί της από 14.02.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 28/2022) αγωγής της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία: «Αφοί Κατωπόδη Βιοτεχνική-Βιομηχανική-Εμπορική Επιχείρηση Αλλαντοποιίας Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «Ντελημάρης Α.Ε.» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

299

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: