Απόφαση Ο.Ε. επί της από 30.05.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 134/2023) αγωγής του Γερασίμου Γλένη του Μαρίνου κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δήμος Λευκάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

425

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

12/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: