Απόφαση Ο.Ε περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

424

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

12/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: