Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού και αναµόρφωση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: