Απόφαση Ο.Ε. για ανάκληση της αρ. 156-22 (ΑΔΑ: 9Γ6ΩΩΛΙ-Υ19) απόφασης της Ο.Ε. λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης εγγραφής του τίτλου και του πρ/σμού του υποέργου και εκ νέου λήψη απόφασης με τίτλο: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Λευκάδος με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub.1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» -ID16873- , που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” για την υλοποίηση του υποέργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Β,Γ,& Δ» της πράξης: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: