Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή εκτέλεσης και για τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο " Ήπιες , φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα Λευκάδας με στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής " με κωδικό ΟΠΣ 5067652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και θάλασσα 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 2481/23-11-2021 (ΑΔΑ: 969Ψ4653ΠΓ-Υ1Υ) απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και θάλασσας

Αριθμός Απόφασης:

735

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: