Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-12-2021 Πρακτικού της επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 191.991,52 € με Φ.Π.Α.13% και κατακύρωση αποτελέσματος

Αριθμός Απόφασης:

736

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: