Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή εκτέλεσης και για τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5074/16-05-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) απόφαση ένταξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: