Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή εκτέλεσης πράξης και τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο: "Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός Δήμου Λευκάδας" με κωδικό ΟΠΣ 5093555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 3122/02-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΙ346ΜΤΛΡ-Ν4Ψ) απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία.

Αριθμός Απόφασης:

395

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: