Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 7-07-2022 και 11-7-2022 πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» με εκτιμώμενη αξία 112.410,712 € με το Φ.Π.Α.24%» και κατακύρωσης αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

396

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: