Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (cpv:45332200-5), με προϋπολογισμό 180.000,00 € με το ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

644

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: