Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνoμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό ημερών, κατά της αριθ’ 243/2021 αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών των Λ.Ρ και Ν.Ρ η οποία στρέφεται και μεταξύ των άλλων και στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: