Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΑΣ»

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: