Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Δεύτερου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της αριθ’ Β.Δ.Υ :12/2022 Έφεσης του Α.E κατά της 8863/2018 απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Δημοσιονομικών Ελέγχων Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 14-6-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση.

Αριθμός Απόφασης:

220

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: