Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Mονoμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατόν είκοσι ημερών κατά της από 20-1-2022 αγωγής των: 1) Θ. Ι. & 2) Θ. Λ., η οποία στρέφεται στο Δήμο Λευκάδας για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: