Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση στις 26-9-2022, της από 3-5-2022 κλήσης του Σ.Π, Α.Π., ΑΠ, Ο.Π., η οποία στρέφεται στο Δήμο Λευκάδας για Διεκδικητική αγωγή κυριότητας .

Αριθμός Απόφασης:

453

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: