Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής 4ης τροποποίησης της Πράξης «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5006063 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Αριθμός Απόφασης:

452

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: