Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη(άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνoμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό ημερών, κατά της αριθ’ 7/2022 αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών της Γλυ.Μ.και Μ.Αυγ. η οποία στρέφεται και μεταξύ των άλλων και στο Δήμο Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: