Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη(άρθρο 72 ια Ν.3852/2010 παράστασης και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνoμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατόν είκοσι ημερών, κατά της αριθ’ 17/2022 αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών του Σπ.Θ., του Σταυρ.Θ. της Αθαν. Κασωτ. η οποία στρέφεται και μεταξύ των άλλων και στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

98

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: