Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού εξακρίβωσης κόστους του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 6.450.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24 % και αριθμό συστήματος 182918.

Αριθμός Απόφασης:

99

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: