Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: