Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» προϋπολογισμού 150.000,00€ αναδόχου: ΧΟΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: