Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

616

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: