Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

381

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συννημένα: