Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας και υποστήριξη της αριθ’80/2014 αγωγής του, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 14ης-10-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση αυτού, κατ’ ακολουθίαν της αριθ’18/2021 προδικαστικής απόφασης αυτού.

Αριθμός Απόφασης:

380

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: