Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 624/Α/27-05-2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

Αριθμός Απόφασης:

522

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: