Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ. 346/2020 απόφασής της, που αφορά στην συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

523

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: