Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 6.450.000,00 € με Φ.Π.Α. με Α/Α συστήματος 182919.

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: