Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης του χρόνου διάρκειας της σύμβασης « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για διαμόρφωση χώρων, με αριθμ. πρωτ. 25279/19-07-2021/ΑΔΑΜ:21SYMV008943510 συμφωνητικού

Αριθμός Απόφασης:

566

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: