Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων & μελετών προϋπολογισμού μέχρι 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011), για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: