Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ», με προϋπολογισμό 212.000,00 € με α/α ΕΣΗΔΗΣ :189288

Αριθμός Απόφασης:

433

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: