Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», με προϋπολογισμό 372.000,00€ με Φ.Π.Α.με α/α ΕΣΗΔΗΣ : 185317.

Αριθμός Απόφασης:

432

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: