Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΝΥΔΡΙΟΥ & ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», με προϋπολογισμό 4.491.436,62 € χωρίς ΦΠΑ, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 200229.

Αριθμός Απόφασης:

326

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: