Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης σύμβασης με τρίτους για την παροχή υπηρεσίας για «Συντήρηση και ευπρεπισμός κοιμητηρίου Πόλης Λευκάδας»

Αριθμός Απόφασης:

48

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: