Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Λευκάδας» το οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης: " Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας"

Αριθμός Απόφασης:

729

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: