Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των κάτωθι αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας: α) αρ. 26/2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΨΣΟΕ4Ρ-ΣΥΥ), που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. β) και αρ. 27/2022 (ΑΔΑ:99ΣΝΟΕ4Ρ-ΨΛΘ), που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της, οικονομικού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: