Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των κάτωθι αποφάσεων του Δ.Λ.Τ.Λ.: α) αρ. 177/2022 (ΑΔΑ: ΨΒΝΔΟΡΛΠ-ΑΕ7), που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. για το οικ. έτος 2023. β) αρ.188/2022 (ΑΔΑ: 68ΘΩΟΡΛΠ-1ΤΩ), που αφορά στην διόρθωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δ.Λ.Τ.Λ. με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και γ) αρ.189/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡΚΟΡΛΠ-Ι1Τ), που αφορά στη έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2023 του Δ.Λ.Τ.Λ.

Αριθμός Απόφασης:

672

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: