Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

569

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: