.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποκατάστασης αναδόχου κατά τις δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008 για την συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθμός Απόφασης:

604

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: