Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας» στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης

Αριθμός Απόφασης:

618

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: