Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση μελέτης 1ου υποέργου: «Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό Ιχθυοτροφείο Λευκάδας»

Αριθμός Απόφασης:

763

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: