Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ. 699/21 απόφασή της και έγκριση των τροποποιημένων όρων διακήρυξης και καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 33.480,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

762

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: