Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του δεύτερου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών προς υποστήριξη της αριθ’ΕΦ18/19-11-2019 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’379/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 24ης-2-2023 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

Αριθμός Απόφασης:

610

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: