Απόφαση Ο.Ε. για παροχή πληρεξουσιότητας αναφορικά με την από 12.05.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 105/2022) αγωγή του Δήμου Λευκάδας κατά του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

591

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: