Απόφαση Ο.Ε. για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την υλοποίηση του έργου: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθμός Απόφασης:

684

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: