Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 145/2022 (ΑΔΑ: 66ΟΘΩΛΙ-ΨΙ2) απόφασής της, περί επιβεβαίωσης ορθότητας αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Λευκάδας, έτους 2022 – Αίτημα πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού από επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 214/2022 (αριθμ. πρωτ. 20728/30.3.2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: