Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μελετών προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ για το έτος 2021 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).

Αριθμός Απόφασης:

545

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: