Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», με προϋπολογισμό 372.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α με Α/Α συστήματος 185317.

Αριθμός Απόφασης:

738

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: